ultimate

B.A.N.K. Introduction

เรียนรู้พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อด้วยวิธีการวิทยาศาสตร์ทางสมอง ของคน ทั้ง 4 รูปแบบ
ผ่านหลักสูตร B.A.N.K. Introduction (สัมมนาสด)

Sales and Leadership Mastery

ก้าวข้ามความกลัว เผยเทคนิคการปิดการขายทีเปลี่ยนคำว่า “ไม่” ให้เป็นคำว่า “ใช่” สร้างทีมขายให้ปิดการขายได้เหมือนคุณ

B.A.N.K. Business Intensive

เข้าใจความลับในการตัดสินใจซื้อของมนุษย์ และวิธีการเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นสูงสุด 300%

Neuro Business Strategy

หลักสูตรที่จะสอนให้คุณเข้าใจหลักของกระบวนการขาย ทั้งการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการปิดการขายขั้นสุดยอด!

Sales and Leadership Mastery

ก้าวข้ามความกลัว เผยเทคนิคการปิดการขายทีเปลี่ยนคำว่า “ไม่” ให้เป็นคำว่า “ใช่” สร้างทีมขายให้ปิดการขายได้เหมือนคุณ

B.A.N.K. Relationships

สัมมนาที่จะทำให้คุณเชี่ยวชาญศาสตร์แห่งการสื่อสาร การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคุณและคนรอบข้าง

B.A.N.K. Business Intensive

เข้าใจความลับในการตัดสินใจซื้อของมนุษย์ และวิธีการเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นสูงสุด 300%

Ultimate Personal Deverlopment Program

รับผลลัพธ์การพัฒนาที่แท้จริงในด้านการขายขั้นสุดยอด ครอบคลุมการสร้างทีม การพัฒนาศักยภาพตนเอง การดูแลสุขภาพร่างกาย การเพิ่มรายได้และการสร้างความสัมพันธ์ในเวลาเพียง 5 วัน

Sales and Leadership Mastery

ก้าวข้ามความกลัว เผยเทคนิคการปิดการขายทีเปลี่ยนคำว่า “ไม่” ให้เป็นคำว่า “ใช่” สร้างทีมขายให้ปิดการขายได้เหมือนคุณ

Neuro Business Strategy

หลักสูตรที่จะสอนให้คุณเข้าใจหลักของกระบวนการขาย ทั้งการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการปิดการขายขั้นสุดยอด!